MERENJE NIVOA GORIVA

Merenje nivoa goriva

Za očitavanje nivoa goriva u rezervoaru koristi se više metoda: očitavanje podataka o nivou goriva sa sistema vozila, korišćenjem CAN magistrale, čitanje podataka sa vrlo preciznih analognih i digitalnih sondi visoke rezolucije koje mogu računati i temperaturne korekcije.

Kada je u pitanju obrada izmerenih podataka, moguće je izraditi izveštaje koji automatski otkrivaju nagla sipanja i istakanja i o tome obaveštavaju korisnika, kao i posebne izveštaje koji daju sumarni pregled potrošnje po vozilima, grupama vozila i za celu flotu vozila.

Osim putničkih vozila, autobusa, vozova, aviona, plovila, posebno su zanimljiva iskustva sa kamionima koji imaju ugrađene sonde, kao i brodovima tegljačima na kojima pratimo nivoe i potrošnju goriva na rezervoarima koji imaju i do 30.000 litara goriva.

Na slici ispod brojevima 1-3 numerisani su grafički prikazi koji pokazuju:

  1. tabelarni izveštaj izmerenih sipanja i istakanja goriva
  2. momenat neovlašćenog istakanja goriva
  3. lokaciju na kojoj je došlo do istakanja goriva (klik na grafik tj. mesto na kome kriva potrošnje goriva naglo opada)