JAVNA PREDUZEĆA

Javna preduzeća

Kako se poslovno okruženje konstantno menja, javne službe moraju uzeti u obzir ograničenja koja im nameće tržište:

 • usklađivanje zakona sa EU regulativom
 • potrebe i očekivanja potrošača konstantno rastu i diversifikuju se
 • povećavaju se operativni troškovi, a smanjuju budžeti
 • aktivnosti se prate sa više mesta: potrošačke organizacije, vlade

MobTrack:24 poseduje mogućnosti koje mogu poslužiti javnim preduzećima da prevaziđu izazove stresnih aktivnosti, velikog broja klijenata i lokacija na kojima se vrši održavanje putem:

 • elektronskog dokaza o obavljenom poslu
 • izveštaja o aktivnostima
 • slanja najbližeg vozila na potrebnu lokaciju
 • provere vremena potrebnog za intervenciju
 • povećanja upotrebe vozila kroz nadgledanje i optimizaciju ruta
 • izveštaja o posećenim područjima i putanja do istih
 • komunikacije sa vozačem putem SMS-a direktno sa sistema
 • kontrole aktivnosti kod uređaja koji podižu/spuštaju teret
 • otklanjanja neautorizovanih vožnji, povećanje efikasnosti, a time i prihoda
 • kontrole potrošnje goriva i alarmiranje krađe istog
 • evidentiranja aktivnog rada motora i rada u leru