ROUTE PLANNING

Route planning

MOBTRACK:24 ROUTE PLANNING - ALAT ZA OPERATIVNI NIVO OPTIMIZACIJE TRANSPORTA

Od juna 2014. godine kompanija Mobile Solutions, u okviru sistema za GPS/GPRS praćenje vozila MobTrack:24, svojim korisnicima nudi novu uslugu - MobTrack:24 Route planning. Kreirali smo novi proizvod koji objedinjuje modul za lociranje, praćenje i nadgledanje vozila, funkcije za izveštavanje i planer ruta. Integrisano rešenje za GPS/GPRS praćenje vozila i rutiranje olakšava rad transportnih, industrijskih i trgovačkih klijenata.

Novim modulom, koji je deo sistema MobTrack24, smo stvorili mogućnost za brzo, precizno i efikasno planiranje dostave robe ili obilaska terena od strane komercijalista. Nudimo mogućnost da putem našeg sistema menadžeri transporta upravljaju voznim parkom, planiraju poslovanje, porede planirane i realizovane zadatke, uz efikasno integrisanje sa postojećim informacionim sistemima u svojoj kompaniji, ulažući u sve to minimalne resurse.

MobTrack:24 Route planning je model za optimalno rutiranje kroz postupak koji iziskuje tačnost i preciznost, uz iznalaženje ruta kretanja vozila, kako bi pređeni put bio što manji, a zadovoljeni svi zadati preduslovi koje formuliše korisnik ovog rešenja. Ovo je rešenje za kompanije koje žele da optimizuju svoje transportne aktivnosti, ne prepuštajući ih slučaju, kao i da se bave analizom realizovanog puta svog voznog parka.

ŠTA OMOGUĆAVA MOBTRACK:24 ROUTE PLANNING?

MobTrack:24 Route planning je alat za operativni nivo optimizacije transporta. Ovaj modul je savremena alatku za definisanje i praćenje ključnih indikatora transportnog poslovanja kompanija koje se bave transportom i logistikom. Korisnici imaju na raspolaganju široku paletu raspoloživih izveštaja ili mogućnost da kreiraju sopstvene, kako bi pratili sve važne aspekte poslovanja, uz obuhvaćene troškove.

Standardne funkcije MobTrack:24 Route planning čine putni nalozi za vozača, planovi i mape, kao i pregled statistike ruta, sa izveštajima o neostvarenim rutama i nerealizovanim vremenskim pretpostavkama, uz precizan pregled iskorišćenosti transportnih i ljudskih resursa. Omogućeno je modeliranje transportnih puteva uz povećanje kvaliteta usluga i skraćenje transportnih puteva.

planiranje rute 

FUNKCIONALNOSTI MODULA MOBTRACK:24 ROUTE PLANNING

Uz algoritamske analize transportnih puteva, MobTrack:24 Route planning omogućava definisanje optimalnih puteva, algoritamsku analizu stajnih, odnosno isporučnih mesta, veličinu i strukturu voznog parka, kao i analizu svake stavke pojedinačne rute. Moguće je efikasno kreirati transportni plan i prilagoditi transportnu putanju u skladu sa potrebama poslovanja, uz izdavanje radnih naloga i nadzor realizacije planiranog.

Interaktivna grafika sistema omogućava jednostavno razumevanje i uređivanje transportnih ruta, uz željenu izmenu redosleda naloga i unošenje predviđenih parametara i potrebnih izmena, kako bi se optimalizovali troškovi transporta.

Funkcionalnosti modula MobTrack:24 Route planning su:

 • Rukovanje tačkama od interesa (eng. Point of Interest, skraćeno POI) koje predstavljaju lokacije koje su zanimljive korisniku
 • Otvoreni interfejs koji omogućava komunikaciju sa WMS-om, odnosnom ERP-om korisnika, i integraciju sa informacionim sistemom korisnika u procesu rutiranja
 • Izbor optimalnog redosleda obilaska lokacija
 • Pronalaženje optimalnog puta između zadatih lokacija
 • Izrada planova dostave za jedno vozilo, grupu vozila ili sva vozila klijenta
 • Generisanje putnog, odnosno radnog naloga za vozača koji sadrži logističke parametre - vremena početka vožnje, kilometražu i vreme vožnje do svake lokacije, planirano vreme zadržavanja na lokaciji i dr.
 • Provera realizacije planiranog naloga poređenjem sa realizovanom rutom po više kriterijuma (odstupanju od pređenog puta, prekoračenje u vremenu vožnje ili vremenu stajanja na lokaciji, odstupanje u redosledu obilaska lokacija, izlasku iz zadate rute između lokacija i dr.)
 • Mogućnost tabelarnog prikaza, kao i prikaza ruta na mapi

Ograničenje: u ovom trenutku jedini kriterijum po kojem se vrši optimalni izbor rute je lokacija korisnika.

rutiranje

KOME JE NAMENJEN MOBTRACK:24 ROUTE PLANNING?

Upotrebom sistema MobTrack:24 naši korisnici dobijaju mogućnost da optimizuju troškove transporta, da organizuju zone transporta i poboljšaju usluge kupcima. Modul je namenjen širokom krugu korisnika:

 • Firmama koje nemaju jasne planove korišćenja vozila. Kod ovih korisnika modul se može upotrebiti za analizu vožnji i na osnovu toga se može oceniti da li vozači koriste optimalne puteve između lokacija na kojima su se zaustavljali.
 • Kompanijama koje imaju locirane objekte koje obilaze u prostoru, ali nemaju precizne planove isporuka. Ovi korisnici modul za rutiranje mogu da koriste za proveru kretanja vozila u odnosu na lokacije od interesa, kao i da li su rute koje prave optimalne i po redosledu i po načinu obilaska između lokacija od interesa.
 • Kompanijama kojima je dovoljan kriterijum za optimizaciju planiranja lokacija korisnika odnosno izbor najkraćeg ili najbržeg puta. U ovom slučaju potrebno je da korisnik, pored lokacija tačaka od interesa, obezbedi i spisak vozila koja u određenom vremenu treba da obiđu te lokacije. Optimizaciju redosleda obilaska i izbor optimalnog puta, kao i kontrolu izvršenja radnih zadataka će izvršiti sistem MobTrack:24 Route planning.

ŠTA JE POTREBNO ZA KORIŠĆENJE MOBTRACK:24 ROUTE PLANNING?

Modul za rutiranje mogu da primenjuju i kompanije koje nemaju uvedene procedure vezane za procese manuelne ili automatske optimizacije upravljanja vozilima. Sistem je primenljiv i u kompanijama koje nemaju precizne planove korišćenja vozila, niti tačne geografske pozicije lokacija koje obilaze njihova vozila.

Za naprednije korišćenje sistema potrebno je u prostoru locirati sve objekte koji su zanimljivi korisniku.

Najnapredniji način korišćenja predstavlja integracija sistema za rutiranje MobTrack:24 Route planning sa informacionim sistemom korisnika. Tom prilikom se od informacionog sistema mogu dobiti planovi obilaska vozila koji se optimizuju uz pomoć sistema za rutiranje. Zajednički se formiraju planovi obilaska, odnosno planovi prevoza robe. Za ovaj slučaj primene potrebno je obezbediti informatičke resurse za integraciju ova dva sistema.